×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

فوری:

امروز : سه شنبه, ۲۶ تیر , ۱۴۰۳  .::.   برابر با : Tuesday, 16 July , 2024  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگاری

 

به اطلاع شرکت کنندگان در مراحل بررسی مدارک و مستندات خوداظهاری و ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ١۴٠١ ، موضوع مجوز شماره شماره ٩٩۶۶۵ مورخ ٠٣/١٢/١۴٠١ سازمان اداری و استخدامی کشور می رساند، نتایج یک برابر ظرفیت آزمون مذکور از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده است. متقاضیان ضمن مراجعه به درگاه مذکور، چنانچه در ردیف قبولین نهایی آزمون قرار گرفته اند به منظور طی سایر مراحل استخدام (گواهی عدم سوءپیشینه، آزمایشات و معاینات پزشکی، تشکیل پرونده استخدامی و آمادگی جهت شرکت در دوره های مهارت آموزی) به شرح ذیل اقدام کنند:

۱-داوطلبانی که در ردیف قبولین نهایی در این مرحله از آزمون قرار نگرفته اند و نسبت به عدم قبولی خود در آموزش و پرورش معترض می باشند، می توانند بعد از ۴٨ ساعت از اعلام نتایج از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به سامانه اعتراض به ارزیابی تکمیلی آموزگاران به نشانی: https://jazb.sru.ac.ir/auth/login مراجعه کنند. مدت زمان ثبت اعتراض در سامانه ٢٠ روز از زمان اعلام نتایج آزمون خواهد بود. بدیهی است به اعتراضات واصله بعدازاتمام مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

اعتراضات داوطلبان صرفاً از طریق سامانه مذکور قابل بررسی می باشد.

 

تذکر : داوطلبان معترض از مراجعه و پیگیری حضوری به اداره کل آموزش و پررورش استان، هسته گزینش استان و یا از طریق درگاه اطلاع رسانی ستاد وزارت آموزش وپرورش خوداری نمایند. رسیدگی به اعتراضات در آموزش وپرورش صرفاً از طریق درگاه اطلاع رسانی رسیدگی به اعتراضات صورت می پذیرد. پاسخگویی به نتیجه اعتراض داوطلبان نیز حداکثر تا ۴۵ روز پس اتمام مهلت ثبت اعتراض، از همین درگاه خواهد بود.

 

٢ -درخصوص داوطلبانی که صلاحیت های عمومی (گزینش) آنان مورد تایید قرار نگرفته و در ستون وضعیت قبولی کارنامه اعلام نتایج نهایی با کد ١٩ مشخص شده، ضروری است از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ضمن مراجعه حضوری به هسته گزینش استان ، نسبت به ارائه درخواست کتبی تجدید نظر اقدام نموده و مراحل بررسی پرونده خود در فرایند تجدید نظر را از هسته مزبور پیگیری نمایند. بدیهی است عدم ارائه درخواست تجدید نظر در مهلت زمانی مذکور به منزله انصراف تلقی شده و به مراجعات و درخواست های پس از تاریخ ١٠/٩/١۴٠٢ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

۳- قبول شدگان یک برابر ظرفیت جهت پیگیری امور مربوط به ادامه فرایند استخدام (تشکیل پرونده استخدامی و شرکت در دوره مهارت آموزی) باید اقدامات ذیل انجام دهند:

 

*یادآوری: عدم مراجعه برای پیگیری هر یک از مراحل مزبور به منزله انصراف از ا ستخدام در آموزش و پرورش تلقی خواهد شد.

 

۱-۴ ) تشکیل پرونده استخدامی: قبول شدگان نهایی برای تکمیل پرونده استخدامی، انجام معاینات پزشکی (تکمیلی) آزمایشات پاراکلینیکی و اخذ معرفی نامه برای گواهی عدم سوءپیشینه به اداره آموزش و پرورش مشخص شده توسط اداره کل مراجعه می نمایند .

 

– با توجه به اینکه پذیرفته شدگان، همزمان با اشتغال و تدریس در مدارس باید دوره مهارت آموزی را در دانشگاه فرهنگیان نیز طی نمایند. صدور حکم استخدام پیمانی به صورت موقت تا انتهای سال ١۴٠٢ خواهد بود. بدیهی است تمدید استخدام پیمانی در سال ١۴٠٣ و بهره مندی از امتیازات نظام رتبه بندی معلمان، مشروط به موفقیت درگذراندن دوره مهارت آموزی و اخذ گواهینامه صلاحیت معلمی و سایر ضوابط خواهد بود.

 

٢-۴ (شرکت در دوره مهارت آموزی در دانشگاه فرهنگیان:

 

– براساس برنامه ریزی های انجام گرفته و زمان بندی پیش بینی شده، مقرر است دوره مهارت آموزی قبول شدگان آزمون مذکور، همزمان با انجام سایر مراحل استخدامی از طریق دانشگاه فرهنگیان مجری دوره صورت گیرد. لذا شایسته است داوطلبان پذیرفته شده در این مرحله، جهت ثبت نام و حضور در دوره مزبور مطابق ضوابط و مقررات دانشگاه مجری اقدام نمایند.

 

– به منظور اطلاع از نحوه ثبت نام و شرکت در دوره مهارت آموزی، پذیرفته شدگان مکلفند چهار (۴ )روز بعد از اعلام نهایی آزمون به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه مزبور به نشانی https://www.sru.ac.ir مراجعه نمایند.

 

– بخشی از هزینه های برگزاری دوره یکساله مهارت آموزی (خدمات آموزشی و رفاهی) بر عهده داوطلب خواهد بود. چنانچه هر یک از پذیرفته شدگان در طول برگزاری دوره یکساله مهارت آموزی از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند، وزارت آموزش و پرورش به تشخیص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزینه های مربوط اقدام خواهد کرد.

 

– محل آموزش دوره مهارت آموزی، براساس شغل محل توسط دانشگاه مجری دوره مهارت آموزی تعیین خواهد شد. مهارت آموز مکلف است وفق ضوابط دانشگاه اقدام نمایند در غیر این صورت قبولی وی لغو خواهد شد.

 

۵- چنانچه به هر دلیلی صلاحیت های عمومی فرد پذیرفته شده در این مرحله از سوی هسته گزینش مورد تأیید قرار نگیرد، انجام معاینات پزشکی، ارائه گواهی سوءپیشینه و همچنین شرکت در دوره مهارت آموزی و موفقیت در دوره مزبور، هیچ گونه حقی جهت استخدام در آموزش و پرورش ایجاد نخواهد کرد و از ادامه فرایند انجام کار جلوگیری خواهد شد.

 

۶- مطـابق بنـد (۶ ) بخـش هفـتم “شـرایط اختصاصـی” صـفحه ١۶ دفترچـه آزمـون مزبـور، پذیرفتـه شـدگان نهـایی مکلفنـد در زمـان ثبـت نـام در مراکـز مجـری دوره یکسـاله مهـارت آمـوزی ملـزم بـه ارائـه مـدرک روخـوانی و روانخـوانی قـرآن کـریم و مـدرک کسـب مهـارت هـای هفتگانـه ICDL هسـتند در غیـر ایـنصـورت بایـد تعهـد نماینـد که قبل از اتمام دوره یکساله مهارت آموزی، مدارک مزبور را ارائه نمایند.

 

۷ -مراحـل ارزیـابی تکمیلـی فرآینـد قـانونی بـرای ارزیـابی صـلاحیت هـای تخصصـی و حرفـه ای در ویژگـی هـای شخصـیتی، انگیـزه، علاقـه و میـزان شـناخت و انتظـارات داوطلبـان حرفـه معلمـی بـه منظـور انتخـاب و پـذیرش افـراد اصـلح اسـت کـه براسـاس معیارهـای تعیـین شـده در وقـت مقـرر، در چـارچوب شـرایط و ضـوابط اعـلام شـده در دفترچـه آزمـون و دسـتورالعمل ارزیـابی تکمیلـی اجـراء مـیشـود. رعایـت مـوارد ذیـل درخصـوص اعتـراض به نتیجه ارزیابی تکمیلی الزامی است.

 

۱-۷-تقاضـای بررسـی و رسـیدگی مجـدد بـه نتـایج ارزیـابی تکمیلـی بعـد از اعـلام قطعـی نتـایج آزمـون اسـتخدامی و صـدور کارنامـه نهـایی بـرای هـر یـک از داوطلبـان صـرفاً از طریـق سـامانه رسـیدگی بـه اعتراضـات انجـام مـی گیرد.

 

٢-۷-رسـیدگی مجـدد بـه اعتـراض ارزیـابی تکمیلـی، مسـتلزم ثبـت اعتـراض در مهلـت تعیـین شـده در سـامانه اسـت شروع ثبت اعتراض ۴۸ ساعت بعد از اعلام نتایج به مدت ٢٠ روز خواهد بود.

 

٣-۷-در بررسـی اعتراضـات، شـرایط و ضـوابط منـدرج در آگهـی آزمـون اسـتخدامی مـلاک عمـل خواهـد بـود. بنـابراین بـه منظـور صـیانت از حقـوق سـایر داوطلبـان آزمـون اسـتخدامی، اعتراضـات مربـوط بـه عـدم برخـورداری از شرایط و ضوابط مزبور، قابل بررسی نیست.

 

۴-۷ -داوطلبـانی کـه بنـا بـه دلایـل متفـاوت (حـداکثر سـن مجـاز بـرای آزمـون، تـاریخ اخـذ مـدرک دانشـگاهی، شـرط سـنی، نداشـتن کـارت پایـان خـدمت نظـام وظیفـه و …) معتـرض هسـتند بـا توجـه بـه شـرایط و ضـوابط اعـلام شـده در دفترچه آزمون استخدامی، موضوع قابل رسیدگی نخواهد بود.

 

۵-۷ -مـوارد پزشـکی کـه در فرآینـد ارزیـابی تکمیلـی بـه کمیسـیون شـورای دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـتان ارجـاع شـده و پاسـخ لازم مطـابق بنـد (ز) مـاده ۴٢ قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری و آئـین نامـه اجرایـی مـاده مزبـور، داده شـده است، ترتیب اثر داده نمی شود.

 

۶-۷ -بـه مـدارک و مسـتنداتی کـه بعـد از مهلـت مقـرر بـرای انجـام ارزیـابی تکمیلـی ارائـه شـود ترتیـب اثـر داده نخواهـد شد.

 

۷-۷ -بـا توجـه بـه قـانون اصـلاح مـاده ۴۴ قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری مصـوب جلسـه مـورخ ١۶/٠۶/١٣٩٩ مجلــس شــورای اســلامی زمــان ثبــت نـام ازطریــق دفترچــه آزمــون اسـتخدامی وزارت آمــوزش و پــرورش ویــژه رشـته شـغلی آموزگـار ابتـدایی و آموزگـار اسـتثنایی سـال ١۴٠١ موضـوع بهـره منـدی از مزایـای بـومی بـودن بـه اطـلاع داوطلبـان رسـیده اسـت. بنـابراین بـه درخواسـت هـای تغییـر وضـعیت بـومی بـودن، ترتیـب اثـر داده نخواهـد شد. مسئولیت عدم اقدام مقتضی در مهلت تعیین شده به عهده داوطلبست.

 

۸ -مطــابق بنــد ١٣ بخــش تــذکرات مهــم منــدرج در صــفحه ١٧ دفترچــه آزمــون، مســئولیت ناشــی از عــدم رعایــت دقیــق ضــوابط و شــرایط اعــلام شــده در دفترچــه راهنمــای ثبــت نــام آزمــون اســتخدامی و یــا ارائــه مــدارک بــه صــورت نــاقص در زمــان بررســی مــدارک، ارزیــابی تکمیلــی، بررســی صــلاحیت هــای عمــومی گــزینش و یــا دوره مهــارت آمــوزی بــر عهـده داوطلــب خواهــد بــود و چنانچــه در هــر مرحلــه از جـذب و اسـتخدام محــرز شــود، داوطلـب بـه اشـتباه یـا بـه عمـد اطلاعـات خـلاف واقــع داده و یـا فاقـد شـرایط منـدرج در دفترچـه راهنمـای ثبـت نـام آزمــون اســتخدامی باشــد از انجــام مراحــل بعــدی محــروم شــده و در صــورت صــدور حکــم اســتخدامی، حکــم مزبور لغو و بلااثر میشود.

 

۹ -مـدارک مـورد نیـاز جهـت ثبـت نـام در دوره مهـارت آمـوزی و تشـکیل پرونـده اسـتخدامی بـه ترتیـب از طریـق دانشگاه مجری دوره مزبور و اداره کل آموزش و پرورش استان سهمیه خدمتی اعلام خواهد شد.

 

اصل و تصویر مدارک سجلی و هویتی داوطلب (کارت ملی / شناسنامه و شناسنامه فرزندان)

اصل و تصویر مدارک تحصیلی (گواهینامه موقت یا دانشنامه)

اصل کارنامه نتایج نهایی آزمون

اصل و تصویر مدارک مربوط به ایثارگری

اصل و تصویر کارت پایان خدمت و معافیت دائم برای افراد ذکور

سایر مدارک مورد نیاز طبق مرجع مربوط

پذیرفته شدگان نهایی جهت ادامه روند استخدامی ( انجام معاینات پاراکلینیکی بدو استخدام، سپردن تعهد خدمت محضری و معرفی جهت عدم سوء پیشینه ) می بایست نسبت به مراجعه به ناحیه ومنطقه محل خدمت خود اقدام نمایند.

 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر مسئول پایگاه خبری قم گویا منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.


Verified by MonsterInsights